نـام هـای ایـرانـی (قسمت اول)

نـام هـای ایـرانـی

(قسمت اول)

 

 

از شخصیتهای شاهنامه، پدرفریدون= آبتین

نام فرمانده لشگر بابک خرمدین، آرایش= آذین

نام فرشته ای = آراد

نام پدر زن داریوش کبـیر = آرتان

یکی از پهـلوانان سنـتی ایران = آرش

بسیار نیرومند، پدربزرگ داریوش کبیر = آرشام

یکی از شخـصیت های شاهـنامه = آرمین

نام باستانی ایران = آریا

دارای خوی آریایی، نام پسر داریوش = آریامنش

منسوب به نژاد و قوم آرین یا آریایی = آریانا

مربوط به نژاد آریا = آرین

خاص و خالص، پاک و پاکیزه = آویژه

پاره آتش = اخـگر

یکی از شخـصیت های شاهـنامه = اردشیر

یکی از شخـصیت های شاهـنامه = اردلان

یکی از شخـصیت های شاهـنامه = اردوان

یکی از شخـصیت های شاهـنامه = ارژنگ

شیر = ارسلان

سریر و تخـت = ارشیا

یکی از شخصیت های شاهنامه = اسفندیار

بنیانگذار سلسله اشکانیان = اشکان

شریک، معاون، رفیق = افشار

نام سردار ایرانی = افشین

جاودان = انوش

نام یکی از پادشاهان ایرانی در زمان ساسانیان = انوشیروان

ادراک = اورنگ

نام یکی از شخصیت های شاهنامه = ایرج

یکی از شخصیت های شاهنامه = بابک

نام نوازنده نامی دربار خسرو پرویز = باربُد

آغاز صبح = بامداد

نام نوازنده نامی دوران ساسانیان = بامشاد

نام یک شاهزاده (برادرکمبودجیه پسرکوروش)

 

=

بردیا

یکی از سرداران یزدگرد ساسانی = برسام

جوان = بُرنا

بلند بالا، نام پسر سهراب = برزو

نام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسب = برزن

یکی از شخصیتهای شاهنامه = بزرگمهر

به دین = به آئین

نگهبان = بهبُد

مریخ، یکی از شخصیتهای شاهنامه = بهرام

رنگ نیک = بهرنگ

روز خوب و نیک = بهروز

کسی که به نیکی زاده شده = بهزاد

نام ماه ایرانی، از شخصیتهای شاهنامه = بهمن

دارای منش و کردار شایسته = بهمنش

مشهور = بهنام

نام شاهان هند = بهنود

یکی از شخصیتهای شاهنامه = بیژن

ایرانی، مقدس = پارسا

نامی آذری به معنای پروردگار = پاشا

رزمجو = پرشان

یکی از شخصیت های شاهنامه = پرویز

نام یک پیامبر = پرهام

جستجوگر، جویا = پویا

آرزو = پوژمان

از پهلوانان ایرانی در زمان کیقباد = پولاد

آهنگساز دوران خسرو پرویز ساسانی = پهلبد

یکی از شخصیتهای شاهنامه = پیروز

نام برادر شاپور اول = پیروزان

قبول = پیمان

یکی از شخصیت های شاهنامه = تورج

یکی از شخصیت های شاهنامه = تهماسب

نام یکی از شاهان ایرانی = تهمورث

ابدی = جاوید

شاهی باستانی، از شخصیتهای شاهنامه

 

=

جمشید

دارنده ی جهان = جهاندار

شاه جهان = جهانشاه

فاتح جهان = جهانگیر

هدیه ای از طرف خدا = خداداد

یکی از شخصیتهای شاهنامه = خسرو

نام یکی از شاهان هخامنشی = خشایار

ثروتمند، یکی از شخصیتهای شاهنامه = دارا

یکی از شخصیتهای شاهنامه = داراب

نام یکی از شاهان هخامنشی = داریوش

یکی از شخصیت های شاهنامه = دستان

نوازنده معروف زمان ساسانیان= رامتین

درخشان = رخشان

پدر رستم = زال

نام پیامبر ایرانی = زرتشت

بنیانگذار سلسله ی ساسانی = ساسان

رهبر = سالار

یکی از شخصیتهای شاهنامه= سام

خانه، سر و سامان = سامان

آسمان = سپهر

شاهزاده = سنجر

فرزند رستم = سهراب

مرد سیاه مو = سیامک

یکی از شخصیت های شاهنامه = سیاوش

یکی از شخصیت های شاهنامه = شاپور

صورت شاه = شاهرخ

خواست شاه = شاهکام

پرنده ای کوچکتر از عقاب = شاهین

سزاوار = شایا = شایان

ستاره دنباله دار = شهاب

شاهین دربار = شهباز

نام پادشاهی = شهرام

هدیه شهر = شهرداد

روز شاه یا شاهی = شهروز

شاه = شهریار

دوست شاه = شهیار

یکی از شخصیتهای شاهنامه = فرامرز

راست = فربد

عالی = فرجاد

شاد = فرخ

شاد به دنیا آمده = فرخزاد

بهشت = فردوس

تولد باشکوه = فرزاد

سزاوار = فرزام

عاقل = فرزان

دانا = فرزین

شاد و باشکوه = فرشاد

بالابلند = فرناز

یکی از شخصیت های شاهنامه = فرود

جوهر = فروهر

یکی از شخصیت های شاهنامه = فرهاد

یکی از شحصیت های شاهنامه = فریبرز

منحصر بفرد = فرید

/ 0 نظر / 30 بازدید