نام های ایرانی (قسمت دوم)

 

نابودکننده ی ضحاک در شاهنامه = فریدون

پیروز، پیروزی = فیروز

یکی از شخصیتهای شاهنامه = قباد

موفق = کامران

آرزوی شاد = کامشاد

موفق = کامیار

یکی از شخصیت های شاهنامه = کسرا

یکی از شخصیت های شاهنامه = کاوه

یکی از شخصیت های شاهنامه = کاووس

بنیانگذار سلسله هخامنشی درایران = کورش

کوشنده، سخت کوش = کوشا

شاه، مدافع، محافظ = کیا

شاهان = کیان

یکی از شخصیت های شاهنامه = کیانوش

یکی از شخصیت های شاهنامه = کیخسرو

بنیانگذار سلسله کیانیان در شاهنامه

 

=

کیقباد

جهان = کیوان

یکی از شخصیت های شاهنامه = کیومرث

یکی از شخصیتهای شاهنامه = گشتاسب

یکی از شخصیتهای شاهنامه = گودرز

یکی از شخصیتهای شاهنامه = گیو

نقاشی که خود را پیامبر معرفی می کرد

 

=

مانی

/ 0 نظر / 21 بازدید