نبرد حق و باطل در اندیشه های ملل

 

 

جنگ آرماگدون و پیدایش آخرین دولت

 

حسن راستی

باوریت و باورداشت به پیدایش اَبَر انسان و یگانه دادگستر و ایزدشناس در پایان جهان از سحرگاه پیداش ادیان آسمان و ابراهیمی و آئین های غیر ابراهیمی، اندیشه و ذهن بشر را به فراسوی چگونگی پایان عمر هستی گردش داده است تا جایی که این باورداشت در تلاش انسان به حکومتی دادگر و دادگستر نقش سازنده داشته است.

ظهور سوشیانت یا ایزدشناس و سروش ایزد در اندیشه ی زرتشت و ظهور عیسی مسیح در پایان عمر جهان برای تشکیل حکومت هزارساله ی خوش بختی و باوریت ژرف مسلمانان به قائم آل محمد

(عج) برای ساختن جهانی عاری از بیدادگری و ستم گری در درازای تاریخ به بروز تئوری های گوناگون انجامیده است.

در اندیشه زرتشت نبرد نهایی بین نیروهای اهریمنی و نیروهای اهورایی پس از حکومت هزارساله اهریمنان و بیدادگریهای آنان با ظهور سوشیانت به پایان می رسید و نیروهای اهورایی بر سراسر گیتی به حکومتی دادگر و خوب می پردازند. یهودیان و مسیحیان نیز باور دارند که نیروهای شیطانی حکومتی چپاول گر و ستم گر را به مدت هزار سال تشکیل داده و بر جهان به حکومت خواهند پرداخت آنگاه پسر انسان یا همان عیسی مسیح پس از نبرد سخت و جانکاه آرماگدون که با آتش سوزان از طرف یهوه برای نابودی نیروهای شیطان فرستاده می شود از آسمان فرود آمده و حکومت هزارساله ی خوشبختی را تشکیل داده و معبد هیکل را در اورشلیم بنا می کند تا یهودیان بر همه ی جهان به فرمان روایی برسند.

« آرماگدون » واژه ای یونانی به معنی نبرد نهایی حق و باطل در آخر الزمان است. همچنین این واژه نام شهری است در منطقه ی عمومی شام که بنا بر آن چه در باب شانزدهم مکاشفات یوحنا در عهد جدید آمده است، جنگی عظیم در آن جا رخ می دهد و زندگی بشر به پایان مرحله ی فعلی خویش می رسد.

جنگ آرماگدون با دستاوردهای خود تحولی بزرگ در سرنوشت نهایی آدمیان ایجاد کرده و پیروزی نیروهای اَبَر انسان به رهبری مسیح موعود فصل تازه ای از زندگی بشر بر روی کره خاکی به وجود خواهد آورد. زمینه بروز جنگ آرماگدون در اندیشه مسیحیان صهیونیست با حرکت لشکر دشمنان مسیح از عراق با حضور میلیون ها نظامی به سوی قدس به وجود می آید. این سپاه عظیم پس از گذشتن از رود فرات که در آن زمان خشکیده است در منطقه آرماگدون با نیروهای مومن به مسیح برخورد کرده و نبرد نهایی آغاز می شود.

در این جنگ هولناک، صخره ها ذوب می شوند، دیوارها بر زمین می غلتند، پوست تن انسان ها در حالی که ایستاده اند، ذوب شده و میلیون ها نفر از بین می روند. آتش سوزان یهوه به یاری مسیح یهود آمده و لشکر شیطانی را نابود می کند. سپس مسیح برای بار دوم از جایگاه بلند خود بر زمین فرود می آید و پس از چندی زمام رهبری جهان را در دست گرفته و صلح جهانی را برقرار کرده و دولت هزارساله خوش بختی یهود را در زمینی نو و آسمانی تازه به مرکزیت اورشلیم فرماندهی خواهد کرد.

آموزه ی جنگ آرماگدون با آبشخور اندیشه های مسیحت سیاسی آمریکا و مسیحیان صهیونیست و صیونیست های مسیحی، سالهاست با رنگ و تقدس مذهبی در کشورهای پیرو آئین پروتستان، کاتولیک و ارتدوکس تبلیغ می گردد. برای آمادگی نبرد آرماگدون، یهودیان باید از سراسر جهان به اورشیم آمده و کشور اسرائیل بزرگ را در گستره ای از رود نیل تا رود فرات به وجود آورند تا اهل نجات باشند. این یهودیان باید برای ظهور دوباره مسیح موعود زمینه سازی کنند و نقطه آغازین این مهم، انهدام مسجد الاقصی و مسجد صخره در بیت المقدس و ساختن معبد بزرگ و هیکل مقدس یهودیان بر روی خرابه های آن است. با تخریب این دو مسجد، تمامی مسیحیان دوباره تولد یافته (یعنی دوباره غسل تعمید یافته) مسیح را خواهند دید و با یک سفینه ی بزرگ با او به بهشت خواهند رفت تا در مرحله ی نهایی جنگ آرماگدون هنگامی که نیروهای ضد مسیح در حال دست یابی به پیروزی نهایی هستند، فرود آیند و با کمک آتش سوزان یهوه نیروهای شر را نابود کنند و جنگ مقدس آرماگدون با پیروزی نهایی مسیح یهود و تشکیل دولت هزارساله و پادشاهی خوش بختی یهود به پایان برسد.

در قسمت های بعدی این نوشتار، تلاش خواهد شد نبرد حق و باطل در دیگر اندیشه ها، بررسی گردد.

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید